Meie koolist

Kriisiplaan


 

Kriisiplaan on koostatud kooli tegevusvalmiduse suurendamiseks ja tööjaotuse selgitamiseks võimaliku kriisiolukorra tekkides.


Kooli kriisigrupp:

Direktor Aive Alavere 507 3849
Juhiabi Saima Kalme 513 1147
Noorsootöötaja Lorena Raid 55617106
Õpetaja Anne Maalman 5190 4847
Lasteaiaõpetaja Gerly Kanna 5349 4791
Lasteaiaõpetaja Tiiu Saare 5561 4630
Õpilaskodu sotsiaalpedagoog-kasvataja Tiina Alavere 513 0553
Õpilaskodu öökasvataja Tiiu Kõrve 523 0380


Esmaabi andjad koolis:

Saima Kalme 513 1147


Esmaabi andjad õpilaskodus:

Tiiu Kõrve                                                                                       523 0380                  


Esmaabi andja lasteaias:

Tiiu Saare 5561 4630


Tähtsad numbrid:

Hädaabi 112
Vinni konstaabel Jaagup Nõmmeloo 5309 1130
Eluliin 655 8088
Valla haridusnõunik Margit Diits 325 8655, 522 6510
Roela haldusjuht Nele Aart 58866370
Riigiinfo telefon 1247 (haldab häirekeskus)             

Juhtum Õpilase tegevus Koolitöötaja tegevus Märkused
Tulekahju
 • Tegutse vastavalt tuleohutusjuhendile
 • Tegutse vastavalt tule­ohutusjuhendile
 
Avarii (elektrikatkestus, interentikatkestus, veeavarii, varing, liiklusavarii, kütte­avarii ja teised avariid)
 • Otsi kooli­töötaja/abi
 • Ära muuda kanna­tanu kehaasendit
 • Kui oskad, alusta esmaabi andmist
 • Hinda olukorda
 • Helista 112
 • Alusta esmaabi andmist või otsi esmaabi andja
 • Informeeri direktorit, juhi­abi või huvijuhti
Õpetajad viivad kogunenud õpilased algava tunni klassi­desse või suunavad koju
Õnnetused õpilase või täis­kasvanuga (näiteks teadvuse kadu/kukkumine)
 • Helista 112
 • Otsi koolitöötaja abi
 • Ära muuda kanna­tanu kehaasendit
 • Kui oskad, alusta esmaabi andmist
 • Hinda olukorda
 • Helista 112
 • Alusta esmaabi andmist või otsi esmaabi andja
 • Õpilase puhul informeeri klassijuhatajat
 • Klassijuhataja infor­meerib lapsevanemat
 • Informeeri direktorit, juhiabi või huvijuhti
Õpetajad viivad kogunenud õpilased algava tunni klassi­desse või suunavad koju
Rasked vigas­tused/traumad (suured vere­jooksud, luu­mur­rud)
 • Helista 112
 • Otsi abi
 • Peata verejooks
 • Ära muuda luu­murru puhul kanna­tanu kehaasendit
 • Peata verejooks
 • Ära muuda luumurru puhul kannatanu keha­asendit
 • Vajadusel helista 112
 • Õpilase puhul informeeri klassijuhatajat
 • Klassijuhataja infor­meerib lapsevanemat
 • Informeeri direktorit, juhiabi või huvijuhti
žgutti ära kasuta!
Õpilase surm koolis
 • Helista 112
 • Teavita mõnda täiskasvanut
 • Helista 112
 • Teavita direktorit, juhiabi või huvijuhti
 • Kriisigrupp teavitab lapse­vanemaid, koolis olevaid õdesid-vendi, klassikaaslasi, kooli töötajaid
 • Kriisigrupp organiseerib leinaabi
 • Kriisigrupp organiseerib mälestussümboolika
 
Koolitöötaja surm koolis
 • Helista 112
 • Teavita mõnda täis­kasvanut
 • Helista 112
 • Teavita direktorit, juhiabi või huvijuhti
 • Kriisigrupp teavitab lähe­dasi ja kooli töötajaid
 • Kriisigrupp organiseerib leinaabi
 • Kriisigrupp organiseerib mälestussümboolika
Õpetajad viivad kogunenud õpilased algava tunni klassi­desse või suunavad koju
Õpilase surm väljaspool kooli  
 • Teavita direktorit, juhiabi või huvijuhti
 • Kriisigrupp teavitab klassi­juhatajat, koolis olevaid õdesid-vendi, kooli töötajaid, õpilasi
 • Kriisigrupp organiseerib leinaabi
 • Kriisigrupp organiseerib mälestussümboolika
 
Koolitöötaja surm väljaspool kooli  
 • Teavita direktorit, juhiabi või huvijuhti
 • Kriisigrupp teavitab kooli töötajaid ja õpilasi
 • Kriisigrupp organiseerib leinaabi
 • Kriisigrupp organiseerib mälestussümboolika
 
Lapsevanema surm  
 • Teavita direktorit, juhiabi või huvijuhti
 • Kriisigrupp teavitab klassi­juhatajat, koolis olevaid lapsi, kooli töötajaid
 • Kriisigrupp organiseerib leinaabi
 • Klassijuhataja organi­seerib mälestussüm­boolika
 
Õpilase või täiskasvanu suitsiid
 • Helista 112
 • Teavita mõnda täis­kasvanut
 • Helista 112
 • Võimalusel anna esmaabi
 • Teavita direktorit, juhiabi või huvijuhti
 • Kriisigrupp teavitab õpi­lase puhul klassi­juha­tajat, õpilasi, kooli töötajaid
 • Kriisigrupp organiseerib leinaabi
 • Klassijuhataja organi­seerib mälestussüm­boolika
Õpetajad viivad kogunenud õpilased algava tunni klassi­desse või suunavad koju
Kooli territooriumilt väljaspool toimu­nud õnnetus­juh­tum (ekskursi­oonil, matkal, välja­sõidul)
 • Võimalusel helista 112
 • Kui oskad, anna esma­abi
 • Teavita mõnda täis­kasvanut
 • Helista 112
 • Alusta esmaabi andmist
 • Teavita telefoni teel kooli direktorit, juhiabi või huvijuhti
 • Kriisigrupp organiseerib edasise tegutsemise
Välisriiki minnes uuri järele häda­abi telefoni number
Tulistamine
 • Helista 112 (kui ei saa rääkida, jäta kõne avatuks, lootuses et teave sinu asukohast ja toimuvast jõuab päästeametisse, võimalusel saada sõnum)
 • Säilita rahu
 • Võimalusel ära suhtle tulistajaga ega ärrita teda
 • Helista 112 (kui ei saa rääkida, jäta kõne ava­tuks, lootuses et teave sinu asukohast ja toi­mu­vast jõuab pääste­ametisse, võimalusel saada sõnum)
 • Võimalusel vii hoonest eemale teised õpilased
 • Võimalusel teavita direktorit, juhiabi või huvijuhti
 • Kriisigrupp tegutseb edasi vastavalt olu­korrale
 
Vägivaldne sissetungija
 • Teavita täis­kas­vanut
 • Säilita rahu
 • Võimalusel ära suhtle sissetungi­jaga ega ärrita teda
 • Püüa sissetungijat rahus­tada
 • Vajadusel kutsu abi
 • Vajadusel helista 112
 • Teavita direktorit, juhiabi või huvijuhti
Õpilased lahkuvad ruumist
Vägivaldne õpilane
 • Teavita täis­kas­vanut
 • Püüa võimalusel olukorda lahendada
 • Püüa vägivallatsejat korrale kutsuda
 • Teavita klassijuhatajat
 • Klassijuhataja infor­meerib sotsiaal­peda­googi, kes tegelevad juhtumiga
 • Klassijuhataja infor­meerib lapsevanemat
 • Klassijuhataja teavitab direktorit, juhiabi või huvijuhti
 
Õpilase kadumine
 • Teavita täis­kas­vanut
 • Teavita lapse­vane­maid
 • Teavita politseid, helistades 112
 • Teavita lapsevanemat ja politseid, helistades 112
 • Teavita direktorit, juhiabi või huvijuhti
 
Suitsetamine
 • Teavita direktorit, juhiabi või huvijuhti
 • Toimi vastavalt Tubaka-seadusele (§ 27, 28, 29)
 
Alkoholi ja nar­kootikumide tarvitamine
 • Teavita kahtlusest klassijuhatajat
 • Teavita sotsiaal­peda­googi, kes informeerib lapsevanemaid, direk­torit, juhiabi, huvijuhti, politseid
 


Kriisisituatsioonid

Suhted meediaga

 • Meediaga suhtlevad vaid direktor ja juhiabi.
 • Fotode avaldamiseks ja intervjuudeks annab loa lapsevanem.


Kriis väljaspool kooli

 • Järgida ametite-ministeeriumide nõuandeid ja korraldusi.
 • Kriisigrupp koguneb.
 • Kriisigrupp kavandab vajalikud muudatused kooli töös.
 • Kriisigrupp informeerib olukorrast õpetajaid ja õpilasi.


Juhiseid õpetajale

 • Ole lastega koos, ära jäta õpilasi üksi.
 • Anna ainult tõest, faktipõhist informatsiooni toimunust. Ära edasta kinnitamata teateid.
 • Kui sul on mingil põhjusel raske üksi rääkida, kutsu endale appi kolleeg või kriisigrupi liige.
 • Ole tähelepanelik riskiõpilaste suhtes. Nad vajavad kiiret individuaalset psühholoogilist abi.
 • Aita õpilastel taastada enesekontroll ja rahuneda.
 • Ole oma käitumisega õpilastele eeskujuks.

 

Kriisiplaan on koostatud kooli tegevusvalmiduse suurendamiseks ja tööjaotuse selgitamiseks võimaliku kriisiolukorra tekkides.


Kooli kriisigrupp:


Esmaabi andjad koolis:

Saima Kalme 513 1147


Esmaabi andjad õpilaskodus:

Tiiu Kõrve                                                                                       523 0380                  


Esmaabi andja lasteaias:

Tiiu Saare 5561 4630


Tähtsad numbrid:

Hädaabi 112
Vinni konstaabel Jaagup Nõmmeloo 5309 1130
Eluliin 655 8088
Valla haridusnõunik Margit Diits 325 8655, 522 6510
Roela haldusjuht Nele Aart 58866370
Riigiinfo telefon 1247 (haldab häirekeskus)             

Juhtum Õpilase tegevus Koolitöötaja tegevus Märkused
Tulekahju
 • Tegutse vastavalt tuleohutusjuhendile
 • Tegutse vastavalt tule­ohutusjuhendile
 
Avarii (elektrikatkestus, interentikatkestus, veeavarii, varing, liiklusavarii, kütte­avarii ja teised avariid)
 • Otsi kooli­töötaja/abi
 • Ära muuda kanna­tanu kehaasendit
 • Kui oskad, alusta esmaabi andmist
 • Hinda olukorda
 • Helista 112
 • Alusta esmaabi andmist või otsi esmaabi andja
 • Informeeri direktorit, juhi­abi või huvijuhti
Õpetajad viivad kogunenud õpilased algava tunni klassi­desse või suunavad koju
Õnnetused õpilase või täis­kasvanuga (näiteks teadvuse kadu/kukkumine)
 • Helista 112
 • Otsi koolitöötaja abi
 • Ära muuda kanna­tanu kehaasendit
 • Kui oskad, alusta esmaabi andmist
 • Hinda olukorda
 • Helista 112
 • Alusta esmaabi andmist või otsi esmaabi andja
 • Õpilase puhul informeeri klassijuhatajat
 • Klassijuhataja infor­meerib lapsevanemat
 • Informeeri direktorit, juhiabi või huvijuhti
Õpetajad viivad kogunenud õpilased algava tunni klassi­desse või suunavad koju
Rasked vigas­tused/traumad (suured vere­jooksud, luu­mur­rud)
 • Helista 112
 • Otsi abi
 • Peata verejooks
 • Ära muuda luu­murru puhul kanna­tanu kehaasendit
 • Peata verejooks
 • Ära muuda luumurru puhul kannatanu keha­asendit
 • Vajadusel helista 112
 • Õpilase puhul informeeri klassijuhatajat
 • Klassijuhataja infor­meerib lapsevanemat
 • Informeeri direktorit, juhiabi või huvijuhti
žgutti ära kasuta!
Õpilase surm koolis
 • Helista 112
 • Teavita mõnda täiskasvanut
 • Helista 112
 • Teavita direktorit, juhiabi või huvijuhti
 • Kriisigrupp teavitab lapse­vanemaid, koolis olevaid õdesid-vendi, klassikaaslasi, kooli töötajaid
 • Kriisigrupp organiseerib leinaabi
 • Kriisigrupp organiseerib mälestussümboolika
 
Koolitöötaja surm koolis
 • Helista 112
 • Teavita mõnda täis­kasvanut
 • Helista 112
 • Teavita direktorit, juhiabi või huvijuhti
 • Kriisigrupp teavitab lähe­dasi ja kooli töötajaid
 • Kriisigrupp organiseerib leinaabi
 • Kriisigrupp organiseerib mälestussümboolika
Õpetajad viivad kogunenud õpilased algava tunni klassi­desse või suunavad koju
Õpilase surm väljaspool kooli  
 • Teavita direktorit, juhiabi või huvijuhti
 • Kriisigrupp teavitab klassi­juhatajat, koolis olevaid õdesid-vendi, kooli töötajaid, õpilasi
 • Kriisigrupp organiseerib leinaabi
 • Kriisigrupp organiseerib mälestussümboolika
 
Koolitöötaja surm väljaspool kooli  
 • Teavita direktorit, juhiabi või huvijuhti
 • Kriisigrupp teavitab kooli töötajaid ja õpilasi
 • Kriisigrupp organiseerib leinaabi
 • Kriisigrupp organiseerib mälestussümboolika
 
Lapsevanema surm  
 • Teavita direktorit, juhiabi või huvijuhti
 • Kriisigrupp teavitab klassi­juhatajat, koolis olevaid lapsi, kooli töötajaid
 • Kriisigrupp organiseerib leinaabi
 • Klassijuhataja organi­seerib mälestussüm­boolika
 
Õpilase või täiskasvanu suitsiid
 • Helista 112
 • Teavita mõnda täis­kasvanut
 • Helista 112
 • Võimalusel anna esmaabi
 • Teavita direktorit, juhiabi või huvijuhti
 • Kriisigrupp teavitab õpi­lase puhul klassi­juha­tajat, õpilasi, kooli töötajaid
 • Kriisigrupp organiseerib leinaabi
 • Klassijuhataja organi­seerib mälestussüm­boolika
Õpetajad viivad kogunenud õpilased algava tunni klassi­desse või suunavad koju
Kooli territooriumilt väljaspool toimu­nud õnnetus­juh­tum (ekskursi­oonil, matkal, välja­sõidul)
 • Võimalusel helista 112
 • Kui oskad, anna esma­abi
 • Teavita mõnda täis­kasvanut
 • Helista 112
 • Alusta esmaabi andmist
 • Teavita telefoni teel kooli direktorit, juhiabi või huvijuhti
 • Kriisigrupp organiseerib edasise tegutsemise
Välisriiki minnes uuri järele häda­abi telefoni number
Tulistamine
 • Helista 112 (kui ei saa rääkida, jäta kõne avatuks, lootuses et teave sinu asukohast ja toimuvast jõuab päästeametisse, võimalusel saada sõnum)
 • Säilita rahu
 • Võimalusel ära suhtle tulistajaga ega ärrita teda
 • Helista 112 (kui ei saa rääkida, jäta kõne ava­tuks, lootuses et teave sinu asukohast ja toi­mu­vast jõuab pääste­ametisse, võimalusel saada sõnum)
 • Võimalusel vii hoonest eemale teised õpilased
 • Võimalusel teavita direktorit, juhiabi või huvijuhti
 • Kriisigrupp tegutseb edasi vastavalt olu­korrale
 
Vägivaldne sissetungija
 • Teavita täis­kas­vanut
 • Säilita rahu
 • Võimalusel ära suhtle sissetungi­jaga ega ärrita teda
 • Püüa sissetungijat rahus­tada
 • Vajadusel kutsu abi
 • Vajadusel helista 112
 • Teavita direktorit, juhiabi või huvijuhti
Õpilased lahkuvad ruumist
Vägivaldne õpilane
 • Teavita täis­kas­vanut
 • Püüa võimalusel olukorda lahendada
 • Püüa vägivallatsejat korrale kutsuda
 • Teavita klassijuhatajat
 • Klassijuhataja infor­meerib sotsiaal­peda­googi, kes tegelevad juhtumiga
 • Klassijuhataja infor­meerib lapsevanemat
 • Klassijuhataja teavitab direktorit, juhiabi või huvijuhti
 
Õpilase kadumine
 • Teavita täis­kas­vanut
 • Teavita lapse­vane­maid
 • Teavita politseid, helistades 112
 • Teavita lapsevanemat ja politseid, helistades 112
 • Teavita direktorit, juhiabi või huvijuhti
 
Suitsetamine
 • Teavita direktorit, juhiabi või huvijuhti
 • Toimi vastavalt Tubaka-seadusele (§ 27, 28, 29)
 
Alkoholi ja nar­kootikumide tarvitamine
 • Teavita kahtlusest klassijuhatajat
 • Teavita sotsiaal­peda­googi, kes informeerib lapsevanemaid, direk­torit, juhiabi, huvijuhti, politseid
 


Kriisisituatsioonid

Suhted meediaga

 • Meediaga suhtlevad vaid direktor ja juhiabi.
 • Fotode avaldamiseks ja intervjuudeks annab loa lapsevanem.


Kriis väljaspool kooli

 • Järgida ametite-ministeeriumide nõuandeid ja korraldusi.
 • Kriisigrupp koguneb.
 • Kriisigrupp kavandab vajalikud muudatused kooli töös.
 • Kriisigrupp informeerib olukorrast õpetajaid ja õpilasi.


Juhiseid õpetajale

 • Ole lastega koos, ära jäta õpilasi üksi.
 • Anna ainult tõest, faktipõhist informatsiooni toimunust. Ära edasta kinnitamata teateid.
 • Kui sul on mingil põhjusel raske üksi rääkida, kutsu endale appi kolleeg või kriisigrupi liige.
 • Ole tähelepanelik riskiõpilaste suhtes. Nad vajavad kiiret individuaalset psühholoogilist abi.
 • Aita õpilastel taastada enesekontroll ja rahuneda.
 • Ole oma käitumisega õpilastele eeskujuks.
Direktor Aive Alavere 507 3849
Juhiabi Saima Kalme 513 1147
Noorsootöötaja Lorena Raid 55617106
Õpetaja Anne Maalman 5190 4847
Lasteaiaõpetaja Gerly Kanna 5349 4791
Lasteaiaõpetaja Tiiu Saare 5561 4630
Õpilaskodu sotsiaalpedagoog-kasvataja Tiina Alavere 513 0553
Õpilaskodu öökasvataja Tiiu Kõrve 523 0380